91 DE OOSTELIJKE CONCHA - DEEL 2

HET VIER-DIER-WEZEN MET DE RADEREN

Thea-Warrior

 

Mijn vraag naar de Tronen brengt me bij profeet Ezechiël (Sterk is God). Het wereldwijde web vertelt me dat binnen de rooms-katholieke kerk 23 juli zijn gedenkdag is. 

Ezechiël is de zoon van een Joodse priester en in 598 voor Christus wordt hij door Nebukadnezar II, met de eerste groep Israëlieten, in ballingschap naar Babylon gevoerd. 

Volgens de traditie heeft profeet Ezechiël het Hebreeuwse Bijbelboek 'Ezechiël in Babylonische ballingschap' geschreven, dat in het Oude Testament is opgenomen.

In zijn teksten pleit hij krachtig voor de monotheïstische JHWH-religie, waarbij JHWH natuurlijk de Hebreeuwse naam voor God is. 

 

In hoofdstuk 1 Zijn Roepingsvisioen - beschrijft Ezechiël dat hij gezichten Gods ziet. Uit het noorden brengt een stormwind een wolk met in het midden een wit-schitterend vuur. Het geheel glanst aan alle kanten.

Centraal uit het vuur komen vier dieren, elk met vier aangezichten en vier vleugels, en deze dieren gelijken mensen. Ze hebben koperkleurige rechte voeten, met voetzolen als van een kalf, en onder de vleugels hebben ze mensenhanden. Als deze vier verbonden door hun vleugels met elkaar gaan, gaan ze vooruit en keren niet, en telkens is een ander aangezicht zichtbaar: het gaat van mens, naar leeuw, naar os of arend. Als aan de rechterzijde mens en leeuw zichtbaar zijn, zijn aan de linkerzijde os en arend zichtbaar.

Bij dit door Ezechiël waargenomen Vier-Dier-Wezen zijn de vleugels twee aan twee gepaard en elk Dierwezen gebruikt één stel vleugels om het eigen lichaam te bedekken, en ze gaan vooruit, keren niet, en gaan waarheen de geest heeft te gaan. Hun gedaante is als vuur van kolen of fakkels; vuur dat ook tussen de dieren in gaat, dat glanst en waaruit bliksem voortkomt. Zo gaat het Vier-Dier-Wezen, en keert terug in de vorm van een weerlicht.

 

Vervolgens ziet Ezechiël op Aarde een Rad (een Troon) bij elk van de vier Dierwezens en hij ziet hoe elk zich met een turkooizen Rad verbindt. Volgens hem is het alsof één Rad zich in een ander Rad bevindt, en als zo'n Rad gaat, gaat het tegelijk op zijn vier zijden en het keert niet om. De velgen van de vier Raderen zijn vreselijk hoog en zitten vol ogen. Als het Vier-Dier-Wezen gaat, gaan de Raderen ook en vanaf dat moment vormt het Vier-Dier-Wezen een geheel met de Raderen, en zij gaan waar de geest heeft te gaan, want de geest der dieren zit in de Raderen. 

Boven de hoofden van het Vier-Dier-Wezen met de Raderen bevindt zich een uitspansel dat schittert als kristallen, en als het Vier-Dier-Wezen met de Raderen daar doorheen gaan, bedekken hun vleugels hen van voren en van achteren, en de vleugels ruisen als vele wateren; als de Stem van de Almachtige; als het gedreun van de Heerscharen van Engelen. Maar als het Vier-Dier-Wezen met de Raderen staat, laten ze de vleugels neer. 

Dan komt er een Stem van boven het uitspansel, alwaar zich een troon bevindt die schittert als saffieren. Op deze troon zit Iemand met gelijkenis aan een mens. Rond dit Wezen is het van top tot teen een en al wit-schitterend vuur en glans, en rondom is een schitterende regenboog te zien. De gedaante op de troon gelijkt de heerlijkheid van de Heer, en als hij dit beseft, valt Ezechiël op zijn aangezicht op Aarde neer, waarop hij de Stem van de Ene hoort.

 

In hoofdstuk 2 en 3 vertelt Ezechiël wat de Ene allemaal tegen hem zegt. In elk geval komt de Hand van de Heer op hem, en de Geest komt in hem. Even is hij met stomheid geslagen, maar als hij - geïnspireerd door de Ene - weer kan spreken gaat hij de toehoorders zeggen: "Zo zegt de Heere HEERE, wie hoort, die hore, en wie het laat, die late het; want zij zijn een wederspannig huis."

In Ezechiël's profetie is het woord schitterend meermalen gevallen... het is dan ook een schitterend visioen. In het Nieuwe Testament - in de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 4 - worden de vier dieren, daar elk met zes vleugels, eveneens genoemd. In zijn Openbaring staat dat ze van voren en van achteren vol ogen zijn. 

 

Maar nu even een ietwat andere invalshoek. Dionysius de Aeropagiet, pseudoniem van een theoloog-filosoof en schrijver uit de vijfde eeuw, heeft vier verhandelingen geschreven. Een ervan betreft de betekenis van beelden die zintuiglijk kunnen worden waargenomen binnen de Hemelse Hiërarchie. Deze verhandeling gaat ondermeer over de wereld van de Engelen. Volgens Dionysius bestaan er drie hoofdgroepen Engelenkoren, waarbij elke orde zich steeds dichter rond God bevindt. Kanttekening hierbij: alle Engelen zijn gelijkwaardig. De bovenste triade bevat de orden van de Serafijnen, Cherubijnen en Tronen. De middelste triade die van de Heerschappijen, Machten en Krachten, en de laagste die van de Vorsten, Aartsengelen en Engelen.

In zijn 'Atlas van Engelen en Feeën' meldt Ron van Valkenberg (2001) dat het Hebreeuwse woord Gagallin voor Tronen tevens Groot Wiel betekent. Op zich symboliseert een Rad de eeuwige kringloop van geboorte, leven, dood en wedergeboorte! De Tronen zijn volgens Ron de Engelen van de levensenergie en kosmische wil. De Tronen hebben een boodschap voor de mensen: 'Zet je levensenergie en wilskracht in om de goddelijke plannen te ondersteunen. Volg je innerlijke roeping.' 

Vrij simpel gezegd; het komt op juist handelen aan.

 

Annelies Hoornik (2020), die sinds het jaar 2000 met Engelen werkt, schrijft dat Tronen, net als de Serafijnen en Cherubijnen, informatie vanuit een hogere frequentie filteren om aan lagere niveaus door te geven. Volgens haar heerst Aartsengel Rafaël over de Tronen. Zij omschrijft hen als levende symbolen van Gods Gerechtigheid en Autoriteit, waarbij Zijn Autoriteit natuurlijk stevig gevestigd is in zijn rol als Schepper van het Gehele Universum... inclusief Aarde, Engelen, enz. 

Annelies stelt dat de Tronen betrokken zijn bij de natuur en het weer op de planeten. De Grote Wielen rondom de Aarde vormen de atmosfeer rond de Aarde. Als planeetsurveillanten doen de Tronen hun best om de schade bij natuurrampen te beperken. Deze zou immers veel groter kunnen zijn! Volgens Annelies vragen de Tronen aan de mensen - we zijn ondertussen bijna met zeven miljard - om na te denken hoe het handelen van mensen effect heeft op de planeet. Immers... het is de vrije wil van mensen om de Aarde te beschermen of deze volledig uit te putten.

 

Tsss, wat een verhaal en hoe passend in deze tijd van aardbevingen, overstromingen, landverschuivingen en orkanen. Hoe dan ook, denken is een, handelen is twee. Uiteindelijk komt het op juist handelen aan. 

In de hoofdconcha van Rolduc staat het Vier-Dier-Wezen met de Raderen vrij luchtig rondom de mandorla van Christus opgesteld. Al ziet het er nog zo liefelijk uit, in feite is het een waarschuwing van jewelste.

Ik vraag het me af... hoeveel kalveren moeten er eerst nog verdronken zijn? Weet je wat, laat ik het Vier-Dier-Wezen - die Vier Evangelisten - eens wat nader beschouwen.

 

Bronnen

- Bijbel en kunst, Ezechiël 1. Op 28 augustus van https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/1.html

- Bijbel en kunst, Ezechiël 2. Op 28 augustus van https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/2.html

- Bijbel en kunst, Ezechiël 3. Op 28 augustus van https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/3.html

- Canon van de Bijbel. Op 28 augustus van https://nl.wikipedia.org/wiki/Canon_van_de_Bijbel

- Dionysius de Aeropagiet. Op 4 september 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Dionysius_de_Areopagiet

- Ezechiël (boek). Op 28 augustus van https://nl.wikipedia.org/wiki/Ezechiël_(boek)

- Ezechiël (profeet). Op 28 augustus van https://nl.wikipedia.org/wiki/Ezechiël_(profeet)

- Johannes - Openbaring 4:1-11. Op 28 augustus van https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/4.html

- Pseudo-Dionysius. Op 4 september van https://nl.wikipedia.org/wiki/Pseudo-Dionysius

- Tronen. Hoornik, A. (2020). Engelencursus. Op 27 augustus 2020 van https://www.engelencursus.nl/engelen-hierarchie

- Van Valkenberg, R. (2001). Atlas van Engelen en Feeën - De geheimen van de Hemelse Boodschappers en Natuurgeesten verklaard. Over contacten met LichtWezens en hoe ons bewustzijn te openen voor de Onzichtbare Wereld. Amsterdam: Schors.

- Vier. Op 27 augustus 2020 van https://leerzaam.com/numerologie-4-nummer-betekenis-en-symbolen/

 

---> 92 DE OOSTELIJKE CONCHA - DEEL 3 - De Vier Evangelisten

---> LIEFDE 2020 AR Inhoud

---> HOME