326 IN DE SINT-JAN EVANGELISTKERK - DEEL 3

Tervuren - Sint-Jan Evangelistkerk - De zondeval verbreekt de band met God, de geboorte van Jezus zorgt voor herstel van de band met God.
Tervuren - Sint-Jan Evangelistkerk - De zondeval verbreekt de band met God, de geboorte van Jezus zorgt voor herstel van de band met God.

VERZOENING EN DE VREDE VAN GOD

Thea-Warrior

 

O, ik ga op Levendweb niet over alles verhalen en alles laten zien; de Sint-Jan Evangelistkerk is een bezoek meer dan waard, maar het moderne glas-in-loodraam (aan de noordkant van het hoofdkoor) met onderaan de zondeval van Adam en Eva, met in het midden de Madonna met Maria als Zetel der Wijsheid voor Jezus, en met bovenaan Jezus in de baarmoeder laat wel even mijn mond openvallen.

Jezus in de baarmoeder is na de aankondiging door de Engel Gabriel van zijn komst aan Maria, absoluut het begin van het herstel van de - door de zondeval gebroken - band met God. Kan me niet herinneren ooit eerder een dergelijke afbeelding in een kerk te hebben gezien.

In het boek 'Genesis 1' van Mozes wordt het verhaal van de schepping van hemel en aarde verwoord. Op de zesde dag besluit God dat de aarde levende zielen voortbrengt, vee en wilde dieren naar zijn aard, en mensen 'naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis'. Hij schept man en vrouw naar Zijn beeld, schenkt hen vruchtbaarheid zodat ze zich kunnen vermenigvuldigen en tevens de heerschappij over de dieren. Als spijs krijgen ze alle kruid dat zaadzaaiend is. De dieren en vogels krijgen alle groene kruid, en zo is het goed (Genesis 1: 24-31). 

 

In Genesis 2 wordt beschreven dat God de mens in de hof van Eden zet om deze hof te bebouwen en bewaren. Van alle bomen in de hof mag de mens eten, er geldt slechts een restrictie: van de boom met kennis van goed en kwaad mag niet worden gegeten. De dag waarop dat wel geschiedt, zal de mens de dood sterven (Genesis 2: 15-17).

Volgens Genesis 3 bevindt zich in de hof echter een listige slang die de vrouw vertelt dat ze niet zullen sterven als ze van de boom met kennis van goed en kwaad eten maar dat hen dan de ogen worden geopend en dat ze net als God zullen zijn en het goed en het kwaad zullen kennen. De vrouw bekijkt de boom die een lust voor het oog is en deze begeerlijkheid heeft om te kunnen verleiden verstand te willen hebben. Ze eet van de vrucht van de boom en geeft de man ook een vrucht, waarvan hij eveneens eet. Terstond worden ze zich bewust van hun naaktheid en bedekken ze zich met schorten van vijgenbladeren.

De volgende dag worden ze - door het dragen van die schorten - door God betrapt (Genesis 3: 1-11). 

In bestraffende woorden zegt God aan deze eerste twee mensen - Adam en Eva - de nodige ellende toe.

En dan wordt de man (met de vrouw!) uit de hof van Eden gezonden om de aardbodem te bebouwen waaruit hij is genomen. Cherubim, en een vlammend zwaard, bewaken de toegang tot de hof (Genesis 3: 23-24).

Kortom er is sprake van een ernstige vertrouwensbreuk tussen God en de mensen: de mensen zijn Zijn vijanden geworden.

 

******** Baarmoeder met 'baby Jezus' ********  --------- Tervuren - Sint-Jan Evangelistkerk --------
******** Baarmoeder met 'baby Jezus' ******** --------- Tervuren - Sint-Jan Evangelistkerk --------

De idee dat door de komst van Jezus-Christus als mens op aarde en door Zijn kruisdood de verbroken band tussen de mensen en God is hersteld, vormt een omwenteling voor het mens-zijn. Vanuit de Drie-eenheid komt als het ware de sterkst mogelijke Vonk om de verbroken band te herstellen. Doordat Jezus de zonden van de mensen op zijn schouders heeft genomen en aan het kruis heeft willen en durven sterven, heeft Hij de mensheid en God verzoend. Door Eén uit de Drie-eenheid van God is de vrede gesloten.

De Evangelist Johannes beschrijft de revolutionaire verandering in woorden van Jezus gesproken tot Zijn apostelen tijdens het Laatste Avondmaal. Dat wil zeggen kort voordat Hij wordt verraden en aan het kruis sterft. Het komt erop neer dat wie in God gelooft tegelijkertijd in Jezus gelooft.

Volgens Johannes 14: 6 zegt Jezus: "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij."

In regel 11: "Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is..."

In regel 16: "En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid..."

Om hen extra te steunen zegt Hij (in 14: 26-27): "Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd (niet bang) en zij niet versaagd (is dapper)."

 

De vrede van Jezus is NIET de vrede van deze wereld! Ik denk dat Hij zegt dat de mensheid mag vertrouwen dat zij na hun dood zich bewust zullen zijn een Deel van het Goddelijke - van het Licht - zijn. Ontwerper Jean van Noten van dit 20ste-eeuwse glas-in-loodraam heeft in de Sint-Jan Evangelistkerk Jezus beslist als Een Licht willen afbeelden. Van een afstand bekeken is de door stralen omgeven baarmoeder gelijk een zon. 

In het hoogkoor trekken nog twee ramen uitgebreid mijn aandacht. In rustgevende tonen zijn ze gemaakt door de firma van Frank Crickx. Althans deze firma wordt op het wereldwijde web genoemd bij de inventarisatie van het erfgoed van de kerk.

Er is véél te zien! In het ene raam Johannes de Evangelist met Maria-de-Moeder-van-Jezus, met hoger de Kroning van Maria door Jezus in de Hemel. In het andere de uitverkiezing van Petrus als opvolger van Jezus op Aarde, en in een goudgele mandorla de Hemelvaart van Jezus. Ha, de apostel Petrus is mijn favoriet omdat ik heilig geloof - noem het hoogmoed - dat ik hèm ooit ben geweest. Toch wekken de bovenste delen van deze ramen mijn verbazing.

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting en info.

 

In het raam met de Kroning van Maria zijn naast elkaar de zon en maan afgebeeld... en daarboven... ja, wat? Wordt hier het centrum van de Kosmos afgebeeld? Is dit de Witte Roos? Suggereert 'deze zonnige afbeelding met hoorn en horentjes' God? Is hier een totaal ander scheppingsverhaal aan de orde? Een verklarende tekst uit gnostische geschriften? De boeken Pistis Sophia uit de Codex Askewianes? Teksten over gesprekken die Jezus na zijn opstanding gedurende elf jaar met zijn apostelen op de Olijfberg zou hebben gehouden om hen te onderwijzen? Ik zal het eens laten bezinken. Wel enigszins vreemd om deze zonnige verschijning in een rooms-katholieke kerk aan te treffen... een heel bijzonder raam!

In het raam met de Hemelvaart van Jezus tref ik naast de passiewerktuigen het Christusmonogram (opnieuw) aan. De Chi bestaat uit twee gekruiste beenderen. De passiewerktuigen waarmee Jezus in de laatste uren voor zijn dood is gemarteld en die de Chi-Rho omgeven, worden volgens het wereldwijde web ook Zijn 'wapenen' genoemd omdat Hij - Jezus-Christus - hiermee de verlossing of de overwinning op zonde en dood heeft behaald. En die Chi-Rho!? Ach, het Licht is er, want in de Sint-Jan Evangelistkerk bevindt de Zes-Ster zich op een paar stappen (iets ten noordoosten) van het oude tabernakel.

 

Bronnen

- Codex Askewianes. Op 21 maart 2022 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Codex_Askewianes

- Genesis 1. Op 20 maart 2022 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/1.html

- Genesis 2. Op 20 maart 2022 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/2.html

- Genesis 3. Op 20 maart 2022 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/3.html

- Glasramen Sint-Jan Evangelistkerk Tervuren - firma Frank Crickx en Jean van Noten.

Op 19 maart 2022 van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/42768

- Johannes 14. Op 20 maart 2022 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/14.html

- Passiewerktuigen. Op 20 maart 2022 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Passiewerktuigen

 

---> 327 DE GEBOORTE VAN EEN SCHOOL - Nabij de Markt van Tervuren

---> LIEFDE 2022 IDO Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME