319 DE GROTE GEOMETER

F.J Bozière (1863). Detail: 'Zicht op Doornik van de kant van het oude kasteel'. Uit: Bozière, A.F.J. (1864). Tournai Ancien et Moderne. Nummer 18 (voor nummer 17) is de Tour des Six. Publiek domein.
F.J Bozière (1863). Detail: 'Zicht op Doornik van de kant van het oude kasteel'. Uit: Bozière, A.F.J. (1864). Tournai Ancien et Moderne. Nummer 18 (voor nummer 17) is de Tour des Six. Publiek domein.

DE G EN DE VLAMMENDE STER

Thea-Warrior

 

Met de tot nu toe gevonden gegevens kan ik in Doornik de exacte plek van de Tour des Six nog niet bepalen. De ruïnes achter het Musée de la Tapisserie liggen te veel naar het zuidwesten en kunnen derhalve niet tot de Tour des Six behoren. Mogelijk dat in de bebouwing noordoostelijk van de huidige Rue du Parc nog overblijfselen van de Tour aanwezig zijn. 

Zoekend naar afbeeldingen tref ik in 'Tournai Ancien et Moderne' van A.F.J. Bozière (1864) nog een prachtige prent. De Tour des Six is hierop met nummer 18 als Hôtel-de-Ville te zien. De toren staat voor nummer 17, de kerktoren van de afgebroken Saint-Niçaise, en naast 19, het Belfort. Gezien zijn hoogte van 43 meter vind ik de Tour wel opvallend klein afgebeeld. 

Het is zo'n prent waarop ik mijn ogen uitkijk; nummer 7 is de kerk van Saint-Piat; 10 de kerktoren van de afgebroken Sint-Maartenskerk; 16 is de Sint-Brixiuskerk, 20 de afgebroken Sint-Petruskerk en 21 mijn geliefde Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Rechtsonder staat nummer 57: een robuuste toren in de tweede stenen stadsomwalling. Dit is de tussen 1513 en 1519 door de Engelsen gebouwde Tour Henri VIII. Dat deze Tour nog even bewaard mag blijven. Volgens het wereldwijde web zijn de muren aan de basis zeven meter dik! Alleen daarom al... een middeleeuwse bunker!

 

De historie en architectuur van de Tour des Six heeft me verrassende inzichten opgeleverd, maar ik heb meer pijlen op mijn boog, immers ik kan het lijnenpatroon - uit de compositie van 'De Verdediging van Doornik door Christine de Lalaing' op de huidige plattegrond van Doornik projecteren. Philippe-Auguste Hennequin is vast betrouwbaar: de Tour des Six zal in zijn tijd wel feitelijk verbonden zijn met de witte Bisschop-Labislijn.  

Hulpmiddel bij de projectie is de blauwe lijn in de compositie van het schilderij. Deze blauwe lijn staat namelijk verticaal in het schilderij èn verbindt twee punten op de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, want de lijn gaat langs de Mariatoren en door de Parochietoren, en met die twee punten ligt deze lijn vast.

Toch is het een heikele zaak: de plattegrond - die ik via Google download - biedt me de nodige hoofdbrekens om naast het lijnenpatroon dat aan de compositie ten grondslag ligt ook het  Energielijnenpatroon van de Kathedraal in te tekenen, immers waar bevindt de Tien-Stralen-Ster zich precies op deze tamelijk mankerende plattegrond? En het feit dat in het centrum van de stad de Energielijnen niet echt geheel recht lopen, maakt de hele onderneming kwetsbaar.

 

Ik doe mijn uiterste best en om de haverklap dringt zich een gebeurtenis aan me op uit de tijd dat ik een jaar of zestien ben: in een wiskundeles teken ik schetsmatig een geometrische figuur om éven te bepalen welke hoeken in die figuur van gelijke grootte zijn. Als ik zeg 'Ja, deze hoeken zijn gelijk, kijk maar!', komt een mannelijke medeleerling op me toe, werpt een blik in mijn schrift en vaart naar me uit: "Thea, als je niet heel precies tekent, zullen ze je niet geloven als je zegt dat ze hetzelfde zijn!"

Terwijl hij dit zegt, zie ik het hele lokaal volschieten met duizenden kleurige vonken. Zelfs de leraar komt nieuwsgierig op ons toe, immers 'Is er wat aan de hand?'. Met de opmerking is de leraar het eens: "Altijd zo precies mogelijk tekenen."

Ik baal en geraakt staar ik nadenkend voor me uit: 'Over wie heeft hij (de leerling) het? Wie moeten er mij geloven? Waarom zegt hij niet gewoon dat als je enkel schetst dat het dan onzeker is dat de hoeken gelijk zijn. En wat is er in hemelsnaam met het lokaal aan de hand... waarom moet ik dit voor altijd onthouden?'

Mogelijk zijn vele gebeurtenissen in mijn leven voorbereidend geweest om mij op het pad van mijn Queeste te leiden!

 

 

Als ik alle Lijnen en lijnen op de plattegrond van Doornik heb ingetekend, lijkt 'de Verplaatsing van het Patroon' van onderaf gezien, een G te vormen. Zó kom ik weer bij de Vrijmetselaars uit, bij het testament van Philippe-Auguste Hennequin, want een Vlammende Ster met daarin een G verbeeldt voor hen de Goddelijke Kracht. 

Vrijmetselaars beschouwen Jahweh of God als de Grote Geometer, de Opperbouwmeester van het Heelal en de Eeuwige Bron van Volmaaktheid. Naast Grote Geometer kan de G ook God of Gnosis betekenen, en al staat de Vrijmetselarij open voor alle gezindten, in principe weten de logeleden zich in hun hart verbonden met de Opperbouwmeester. 

De Vlammende Ster is voor Vrijmetselaars de behuizing van het zaad waaruit alles voorkomt. De bijzondere 'Verplaatsing' door Philippe-Auguste Hennequin maakt dat ik besef dat Energielijn-Sterren eveneens in het symbool van de Vlammende Ster tot uitdrukking worden gebracht. Volgens mij is het de Waarheid: zonder de Subtiele Energie van Energielijnen en hun Sterren zou geen zaad op Aarde ontspruiten... in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik bevindt zich een gigantisch inspirerende Vlammende Ster: de TIEN-STRALENSTER. 

 

Wat kan ik meer vertellen? De Rode Belfortlijn kruist de rode (gearceerde) lijn uit de schilderijcompositie inderdaad bij het Belfort. Dit feit onderbouwt mijn idee dat de Tour des Six met de Bisschop-Labislijn is verbonden. De Tour des Six moet dus op de kruising van de violette ofwel Witte Bisschop-Labislijn en de gearceerde violette lijn hebben gelegen. In Doornik ga ik het niet checken; afscheid is afscheid! Wel mooi, dat de Bisschop-Labislijn naar het verwaarloosde terrein met de grote rode beuk en de geheimzinnige ruïne achter het Musée de la Tapisserie loopt. 

De ster van de gearceerde lijnen representeert de plek van de Pommel in het schilderij door Philippe-Auguste Hennequin.

De gele (gearceerde) lijn lijkt in het schilderij met het koor van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te zijn verbonden, maar uit de projectie op de plattegrond blijkt dit niet het geval te zijn. Vergeet niet dat Philippe-Auguste op het niveau van de pommel het lijnenpatroon van de compositie wat achterover heeft laten kantelen. Vanuit de zichtlijn waaruit Philippe-Auguste heeft geschilderd, de blauwe (gearceerde) lijn in het schilderij, gaat de gele (gearceerde lijn) blijkbaar voorlangs het koor van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal! Overigens staat de blauwe (gearceerde) lijn net als de turquoise Heilige-Geestlijn haaks op de blauwe Catharinalijn, maar de blauwe (gearceerde) lijn ìs de turquoise Heilige-Geestlijn niet... loopt er wel evenwijdig aan.

 

Waar zou de geniale kunstenaar hebben gestaan? Wie zal het zeggen? Mogelijk op de hoge Citadel, die tussen 1667 en 1674 aan de zuidwestkant van de stad is gebouwd. Zijn huis op nummer 40 aan de Rue des Jésuites lijkt net niet als standplaats om te schilderen in aanmerking te komen, hoewel ik niet zeker ben dat de huisnummers in deze straat over de eeuwen heen dezelfde zijn gebleven.

 

Bronnen

- Afbeeldingen 'Zicht op Doornik van de kant van het oude kasteel'. Publiek domein.

Uit: Bozière, A.F.J. (1864). Tournai Ancien et Moderne. Tournai: Adolphe Delmée.

- Plattegronden van Doornik (bewerkt). Op 28 januari 2022 van https: //www.google.nl/maps/place/Doornik,+Belgie

- Tour Henri VIII. Op 27 februari 2022 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Tour_Henri_VIII

- Vlammende ster. Op 28 januari 2022 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlammende_Ster

 

---> DE VRIJHEIDSSTRIJD VAN 1581 - Met Gevaar voor Eigen Leven

---> LIEFDE 2021 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME