199 EEN BOODSCHAP VIA DANIEL

Rosace 'De Triomf van de heilige Maagd Maria'
Rosace 'De Triomf van de heilige Maagd Maria'

EEN PROFETIE OF EEN ENERGIELIJNENPATROON?

Thea-Warrior

 

Post hebdomadas LXXI (LXXII) occidentur Christus

 

Wat hebben jullie ontwerpers ons willen vertellen? En wie zijn jullie? 

Het genoemde jaartal in de spreukband van profeet Daniël kan geen betrekking hebben op het jaar van de totstandkoming van de rosace; Westerman (2016) is van mening dat het radvenster - tijdens de restauratie van de westfaçade - uiterlijk september 1852 is voltooid.

Vicaris-generaal mgr. Joseph Voisin, invloedrijk lid van de restauratie-commissie, geldt als inspirator van het ronde venster. De bron voor de vormgeving van de façade is een zegel van de bisschoppelijke officiaal, een rechter van de kerkelijke rechtbank, uit 1275. Op dit zegel staat een schematische weergave van een kerk met twee torens en een oculus.

De Rijselse architect Charles-César Benvignat ontwerpt een westgevel waarin een radvenster domineert, maar om de Belgische architecten niet tegen het hoofd te stoten, wordt zijn ontwerp niet uitgevoerd. In 1851 kiest de commissie voor een ontwerp van Justin Bruyenne. Hij heeft het ontwerp van Benvignat, inclusief het roosvenster, summier aangepast. 

 

Dan vervaardigt Jean-Baptiste Capronnier het gebrandschilderd glas met als thema 'De Triomf van de heilige Maagd Maria'. Deze glazenier moet van 'de fouten' hebben geweten! In het interieur volgt de ronding de bovenzijde van de orgelkas, die in de jaren 1853-1854 eveneens naar een ontwerp van Justin Bruyenne is gerealiseerd. Heeft de hele restauratiecommissie van 'de fouten' in de rosace geweten? Waarschijnlijk blijft het antwoord in de lucht hangen. Als ik de tekst  van Daniël 9 opnieuw bestudeer vallen me de gehanteerde getallen wel op! De spreuk uit het roosvenster is geassocieerd met de volgende tekst:

 

     Als Daniël aan het bidden is en zijn eigen zonde en die van zijn volk Israël belijdt, komt de engel Gabriël aangevlogen...

     de engel lijkt Daniël te willen onderwijzen.

     Gabriël zegt: "Daniël nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin van uw gebed is het woord

     uitgegaan en ik ben gekomen...

     Zeventig weken zijn bestemd om de overtreding over uw volk en uw heilige stad te sluiten, om de zonden te verzegelen

     en de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht en de profeet te

     verzegelen en de heiligheid der heiligheden te zalven.

     Besef en begrijp dat van de uitgang van het woord zeven weken en twee en zestig weken nodig zijn om terug te keren,

     om Jeruzalem (weer) op te bouwen, tot op de Messias, de Vorst. De straten en de grachten zullen weer gebouwd worden

     maar in benauwde tijden. En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem

     zijn, en een volk van vorsten zal komen en de stad en het heiligdom voorgoed bederven en het einde zal zijn met

     overstromende vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastbesloten verwoestingen. En hij zal velen het verbond

     met een week versterken, en op de helft van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden en over de

     gruwelijk vleugel zal een verwoester zijn, ook tot het eind; een vastbesloten verwoester die over het verwoeste uitgestort

     zal worden."

 

Wat heet!? Een apocalyptische vertelling! Als ik specifiek naar de getallen kijk, begint Engel Gabriël met 70 weken, waarna er verzoening is. Vervolgens worden de weken gesplitst in 7 + 2 + 60 weken. Dan is Jeruzalem weer opgebouwd en komt de Messias. Waarop vervolgens de Messias wordt uitgeroeid en er een volk van vorsten komt. Ondertussen krijgen velen er nog 1 week bij. Dat wil zeggen: 7 + 2 + 60 +1 = 70. In het midden van die laatste week brengen de mensen geen offers meer en aan het eind is er een overstromende vloed en wordt een verwoester over het verwoeste uitgestort.

Ondanks de verzoening met God lijkt het in Jeruzalem tot een totaal aards einde te komen! Als de Messias, de Vorst, gelijkgesteld wordt aan de mens Jezus Christus, dan kondigt Daniël 9 niet enkel zijn komst aan, maar ook zijn dood.

 

Biddend bevindt Daniël zich in Babylonië, anders zou terugkeer niet aan de orde hoeven te zijn. Het jaar 586 voor Christus, waarin Nebukadnezar II de eerste - door Salomo ontworpen - tempel in Jeruzalem heeft verwoest, is dus voorbij.

Gezien de tijdsspanne tussen 586 en het jaar 0 dienen de weken niet letterlijk genomen te worden, mogelijk is de betekenis meer 'een tijdsperiode'.

In 70 na Christus verwoesten Romeinse troepen van keizer Titus de tweede tempel van Jeruzalem. De woorden van Gabriël lijken uit te komen; niet letterlijk op dag en uur en ook niet letterlijk 'met overstromende vloed', maar toch...  de welbekende Westmuur in Jeruzalem is een restant uit die tijd, al lag volgens het wereldwijde web de muur onder het niveau van de tweede tempel.

 

Het feit dat het de gebeurtenissen niet letterlijk op dag en uur geschieden, doet me anders naar de jaartallen kijken. Kan het gegeven jaartal LXXI of LXXII  symbolisch bedoeld zijn? Veel getallen in de Bijbel hebben een symbolische betekenis. Door met deze kennis de Bijbel te lezen ontstaat er diepgang, en worden de teksten in belangrijke mate een kunstvorm.

Na wat zoekwerk op het wereldwijde web blijken onder andere K. Weigand en Casper Labuschagne de getallen in de Bijbel uitgebreid bestudeerd te hebben om tot een interpretatie ervan te komen.

 

Laat ik eerst Weigand (1946) met betrekking tot de nu relevante getallen volgen.

- Het getal 1 wijst op volmaaktheid en éénheid van God; een enig Here.

- Het getal 2 spreekt van het belang van twee personen (of van het belang van een gemeenschap) met name in het kader van een getuigenis. Een hele mooie uitspraak van Jezus in deze in Mattheüs 18: 20 - "Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen."

- Het getal 6 is het getal van de mens in zijn onvolmaaktheid, moeite en arbeid.

- Het getal 7 betreft de volmaaktheid in Gods wegen en handelen.

- het getal 9 betreft de drievoudige drie-eenheid: de negenvoudige vrucht van de Geest.

- Het getal 10 geeft de verantwoordelijkheid van de mens tegenover God aan.

- Het getal 70 is dat van de verantwoordelijkheid gedurende het hele (menselijk) leven.

 

Casper Labuschagne (2006) komt tot een ietwat andere uitkomst.

- Het getal 1 is een telwoord met een scala van betekenissen: één, uniek, enig, eenling.

- Het getal 2 is enkel een telwoord.

- Het getal 3 betreft de driedeling van de kosmos: de hemel, de aarde en de onderwereld - de verticale kosmische totaliteit.

- Het getal 4 verwijst aansluitend bij 3 naar de vier windstreken en betekent dan de horizontale kosmische totaliteit.

- Het getal 6 wordt wat symboolwaarde betreft gekoppeld aan de 7, en lijkt 'de voorlaatste' te betekenen.

- Het getal 7 is (3 + 4). Verticale en horizontale kosmische totaliteit tezamen en betekent de totaliteit, volheid en overvloed.

- Het getal 8 is ook aan de 7 gekoppeld en lijkt 'de overmaat' te betekenen.

- Het getal 10 is de som van (3 + 7), en ook van (1 + 2 + 3 + 4) en functioneert derhalve als 'volle maat'.

- Het getal 70 als (7 x 10) is de volle maat van totaliteit, volheid en overvloed.

 

Kijk ik naar Daniël 9 dan lijkt er te staan dat de verzoening komt na 70, na de volle maat van totaliteit en overvloed, en na datgene waarvoor de mens verantwoordelijk gesteld kan worden.

Uitgaande van de volmaaktheid van Gods wegen en handelen (7) en een periode waarin de mensen hiervan getuigen (2) en de volle maat van de mens in zijn onvolmaaktheid, moeite en arbeid (60) is Jeruzalem herbouwd en de Messias geboren. Na deze 69 weken, dus na een periode waarin de negenvoudige vrucht van de Geest gewerkt heeft aan de mens in zijn onvolmaaktheid, moeite en arbeid, en ten behoeve van de volle maat van de voorlaatste wordt de Messias uitgeroeid. Dan is de tijd weer aan de enig Here (1). 

Prachtig, de cirkel is rond! Spannend vind ik dat de Messias hier de voorlaatste lijkt, maar de Apocalyps van Johannes in acht genomen klopt dit wel, want hij komt nog een keer terug aan het einde der tijden.

 

Kijk ik naar de spreukbandtekst van Daniël in het roosvenster, wat kunnen de jaartallen LXXI of LXXII dan betekenen? 

- LXXI - 71 lijkt te stellen dat het - tijdens het leven van de mensen - hun verantwoordelijkheid is te geloven in de éénheid en volmaaktheid van God.

Spreukbandtekst LXXI wordt dan: Na een periode van de volle maat van verticale en kosmische totaliteit, en de volmaaktheid en éénheid van God in acht genomen, zullen zij uitgeroeid worden, Christus.

- LXXII - 72 lijkt te stellen dat het in het leven een verantwoordelijkheid is om je als mens te verbinden met anderen.

Spreukbandtekst LXXII wordt dan: Na een periode van de volle maat van verticale en kosmische totaliteit, en levend in gemeenschappen, zullen zij uitgeroeid worden, Christus. 

 

Persoonlijk vind ik LXXI mooier! Waarom moet ik nu denken aan 'als de maat vol is'? Het blijft ietwat verwarrend dat ik niet definitief kan zeggen of er een I of II staat, daarom heb ik beide varianten uitgewerkt. Verrassend passend in deze onzekere context bevindt zich naast de profeet Daniël het sterrenbeeld Tweelingen: 'De een die twee is, of de twee die een zijn!'

Met 'hun fout' lijken de ontwerpers van de Rosace in de Kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw in Doornik een nieuwe profetie te doen uitgaan. Een profetie namens Christus via de spreukbandtekst van profeet Daniël Je moet het lef maar hebben.

Betreft deze profetie de mensheid? Al zijn de dinosaurussen uitgestorven, volgens mij blijven er mensen over, maar toch... misschien wordt de Aarde door de mensen verlaten en worden we allemaal Zielen, in de Kosmos verenigd met het Goddelijke? Wat een idee. 

 

Kan ik nog op een andere manier naar de LXXI of LXXII kijken? Mogelijk zijn deze getallen met het energielijnenpatroon te verbinden... ik weet zeker dat de energielijnen in het roosvenster zijn versleuteld. Ik kan al wel onthullen dat ik na mijn onderzoek in Tournai weet dat de vier energielijnen - geel, wit, blauw en rood - die elkaar op één punt kruisen als twee keer een X zijn te beschouwen: geel met wit, en blauw met rood.

Twee van die lijnen, geel met rood, lijken elkaar onder een hoek van negentig graden te kruisen: een L. 

Wat meer naar het zuiden kruist een van die vier lijnen (blauw) een vijfde lijn (turquoise) onder een rechte hoek. Volgens mij mag deze kruising - een tweede L - niet aan dè Krachtplek van de Kathedraal worden gekoppeld. Deze kruising is eerder een krachtige plek op zichzelf.

Welke interpretatie is nog toe te kennen aan de 1 of 2 eentjes? Gaat het over die éne verticale zuil, waarvan ik veronderstel dat deze zich in de kruising van de vier energielijnen verheft? Vormen de twee eentjes samen de verticale zuil? Eén naar boven en één naar beneden? Of bestaat er een tweede verticale zuil? Waar dan? Tijdens mijn bezoek aan de kathedraal heb ik geen toegang gehad tot alle kruisingen van energielijnen, terwijl naar mijn idee verticale energiezuilen echt op kruisingen van energielijnen staan, waarbij dan niet iedere kruising daadwerkelijk een verticale energielijn bezit.

 

Kortom als ik het energielijnenpatroon van de kathedraal bekijk dan kunnen zowel de LXXI als de LXXII de bestaande situatie op de Krachtplek, op de kruising van vier energielijnen, van de Cathédrale Notre-Dame de Tournai weergeven.

 

Bronnen

- Daniël 9. Op 23 maart 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Daniël_(Hebreeuwse_Bijbel)

- Joodse tempel. Op 30 maart 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_tempel

- Labuschagne, C. (2006). Hoe gaan we om met de getallen in de Bijbel? Haren

Op 25 maart 2021 van https://www.labuschagne.nl/z&oz/z%26ozbijbel4.pdf

- Weigand K. (1946). De betekenis van getallen in de Bijbel. Uit het Woord der Waarheid, jaargang 1.

Op 27 maart 2021 van https://www.oudesporen.nl/Download/OS0975.pdf

- Westerman, J. (2016). De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik: onafhankelijkheidsmonument voor een bisdom. De Erfgoeduitgeverij. Pdf gedownload op 10 december 2020 van https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/44809

 

---> 200 DE TRIOMF VAN DE MOEDER-MAAGD - Het Absolute Summum

---> LIEFDE 2020 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME