157 ROSACE - ABACUC, HIEZECHIEL EN OSEE

Notre-Dame de Tournai Rosace - Profeet ABACUC
Notre-Dame de Tournai Rosace - Profeet ABACUC

DE DERDE DRIE VAN DE PROFETENKRANS

Thea-Warrior

 

Vanaf 12 uur is ABACUC, Habacuc of Habakuk de zevende profeet in de cirkel van profeten rondom de Madonna. Volgens het wereldwijde web is het niet duidelijk wanneer hij in Jeruzalem heeft geleefd. Habakuk lijkt beïnvloed door profeet Jeremia, hetgeen betekent dat hij tussen 621 en 609 voor Christus in Jeruzalem heeft geleefd. Anderen stellen dat hij een Judese prins is die in 625 voor Christus gegijzeld is in Ninive. Wie zal het zeggen? Habakuk zelf schrijft dat hij muziekinstrumenten bespeelt voor de koorleider in de tempel, dus waarschijnlijk is hij leviet, want enkel die tempeldienaren is het toegestaan deze instrumenten in de tempel te hanteren. Ik merk dat ik wat schrik van de exclusiviteit; zoveel voorrecht voor één bepaalde groep!

 

Volgens Edmond Lévy (1860) draagt Habacuc een spreukband  met de tekst: 

     - Veniens veniet et non tardabit.

     - Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven.

 

Ook al kan ik het eind van de spreuk - de laatste twee letters - niet helemaal lezen, het lijkt te kloppen. De spreuk komt uit Habakuk hoofdstuk 2 vers 3. Maar of dit nu echt een voorspelling is van de komst van de Messias? De zinsnede lijkt een beetje uit verband getrokken; het is een uitspraak van God, waarin God zegt dat een profetie op de juiste tijd - Zijn tijd - zal uitkomen, God zal niet achterblijven. Gezien vanuit het principe van de Drie-eenheid is te stellen dat dit toch over Zijn Zoon Jezus gaat.

 

Notre-Dame de Tournai Rosace - Profeet HIEZECHIEL
Notre-Dame de Tournai Rosace - Profeet HIEZECHIEL

De achtste in de profetenkrans heet HIEZECHIEL, Ezechiël of Ezekiel. Als zoon van een Joodse priester wordt Ezechiël in het jaar 598 voor Christus, in de eerste groep Israëlieten, door Nebukadnezar II naar Babylon gevoerd, althans dit meldt het wereldwijde web.

Ezechiël is een tijdgenoot van profeet Jeremia, en vanaf zijn dertigste jaar profeteert hij gedurende twintig jaar, enkel in Babylon. Ezechiël pleit voor de monotheïstische JHWH-religie en is zeer kritisch ten aanzien van de religieuze leiders, zoals Jezus - volgens Mattheus 23 - eveneens is geweest. Na de vernietiging van Jeruzalem in het jaar 586 voor Christus verkondigt Ezechiël meer en meer een heilsboodschap voor Israël. Hij propageert het beeld van de heiligheid van de Godsnaam, en wordt tegenwoordig gezien als de vader van de priesterlijke theologie.

 

Profeteren vanuit Babylon... waar en hoe zou Ezechiël  zijn relatie met het hogere spirituele gevonden hebben? Wat de heiligheid van de Godsnaam JHWH betreft, daarmee ben ik het volledig eens. Misschien vertel ik het een keer, maar op een gewone reis in de wereld naar Guatemala heb ik in de Andere Werelden geleerd dat de onbenoembare naam van God - immers wat uitspraak betreft enkel klinkers, dus in principe in het Hebreeuws niet op te schrijven - de toegangscode is voor het openen van de hemelpoort. Volgens mijn vriendin Annemie is het in de tijd van het Oude Testament zelfs verboden om de naam JHWH uit te spreken.

 

Terug naar Edmond Lévy (1860); hij stelt dat de spreuk op de spreukband van Hiezechiel - en het is echt zo, al kan ik de e van eas niet ontcijferen - luidt:

 

     - Suscitabo super eas pastorem. 

     - Ik zal een enigen Herder over hen verwekken.

 

Het is een uitspraak van de heere HEERE ofwel van God gesproken tot Ezechiël en opgetekend in het Oude Testament in Ezechiël hoofdstuk 34 vers 23. Een mooie voorspelling van de komst van de Messias! Ik ben trouwens blij dat het uitzoeken van de spreuken nu voorspoedig verloopt. Al dit aandacht schenken aan de spreukbanden van de zestien profeten is me nogal onverwacht overkomen.

 

Notre-Dame de Tournai Rosace - Profeet OSEE
Notre-Dame de Tournai Rosace - Profeet OSEE

De negende profeet in de profetenkrans is OSEE of Hosea. Vanaf 780 tot 725 voor Christus woont hij in het noordelijke koninkrijk Israël. Tijdens zijn leven ziet hij zeven vorsten regeren. Vanaf ongeveer 750 voor Christus profeteert hij actief. Hij is jonger dan Amos die in Israël optreedt, en ouder dan Jeremia die in deze tijd werkt in Jeruzalem in het koninkrijk Juda.

Het wereldwijde web vertelt nog meer; Hosea is de zoon van Beëri en is in opdracht van God getrouwd met de prostituee Gomer. Niet zomaar, nee, hun relatie verbeeldt de relatie van God met het volk van Israël; het is een illustratief huwelijk omdat het volk andere goden dan Heer JHWH aanbidt.

 

Eens zien wat Edmond Lévy, over Hosea te vertellen heeft... ondertussen vraag ik me steeds weer af of de tekst van Lévy in zijn boek 'Histoire de la Peinture sur Verre...' van hemzelf is of dat de tekst kant en klaar door Jean-Baptiste Capronnier, tenslotte de glasontwerper, is aangeleverd.

Kan het? Een andere tekst aanleveren dan daadwerkelijk in de vensters is aangebracht? Laat ik het loslaten... volgens Lévy luidt de spreuk van Osee:

 

     - Ex Æggyto vocavi filium meum.

     - Uit Egypte heb ik Mijn Zoon geroepen.

 

Klopt, dit staat inderdaad op de spreukband en de zinsnede komt uit het Oude Testament, uit Hosea 11: 1 - Als Israël een kind was, toen heb Ik hem liefgehad, en Ik heb Mijn Zoon uit Egypte geroepen.

In het Nieuwe Testament citeert evangelist Mattheus de tekst van Hosea in hoofdstuk 2 vers 15. Zijn tekst betreft de drie wijzen die - omdat de ster verschenen is - op zoek zijn naar Jezus, en via koning Herodes in Bethlehem in de stal aankomen, en Jezus goud, wierook en mirre aanbieden. Gewaarschuwd door een Goddelijke openbaring keren ze niet terug naar Herodes maar nemen een andere weg terug naar het eigen land. In een droom ontvangt Jozef van een engel van de Heer de boodschap dat Herodes het kind Jezus zal zoeken om het te doden. Hierop vlucht Jozef met Maria en Jezus naar Egypte.

Mattheus 2: 15 - en was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb ik Mijn Zoon geroepen.

 

Natuurlijk merkt koning Herodes dat de drie wijzen hem bedriegen als ze niet terugkomen om hem te vertellen waar ze Jezus hebben gevonden. Vertoornd laat hij, enkele kinderen uitgezonderd, alle jongens van twee jaar of jonger in Bethlehem en omstreken ter dood brengen. Wat je al niet kunt doen als je machtig en angstig bent.

In de Katholieke Kerk worden de vermoorde jongetjes gezien als martelaren die het moment van de geboorte van Jezus karakteriseren. Op 28 december wordt derhalve het feest van de Onnozele (Onschuldige) Kinderen gevierd. Ik merk opeens dat ik een treurmis voor Herodes' gedrag ook wel passend vind.

De drie wijzen Caspar, Melchior en Balthasar die, naast de herders uit het veld, de kraamvisite belichamen, worden in de Kerk eveneens herdacht en wel op 6 januari: Driekoningen. Volgens het wereldwijde web verschillen de drie in afkomst en leeftijd - 20, 40 en 60 jaar - als ze de jonge familie bezoeken. Symbolisch gezien maakt de hele wereld zijn opwachting, en wijsheid is blijkbaar overal te vinden.

 

Mooi, nu heb ik al negen van de zestien profeten besproken. Sinds mijn schrijven over profeet Ezechiël oefenen de Engelen zachte aandrang op me uit; ze vinden dat het nu het moment is om over de Godsnaam JHWH te vertellen. Ik weet niet goed wat ik hiervan moet vinden. Als ik dit doe, duurt het nog lang voor ik weer bij de profetenkrans in het roosvenster aanbeland. Eigenlijk wil ik gewoon schrijven over mijn wandeling - op zoek naar het Billeniummonument 2000 van Rafael Verjans - vanaf het Bisschopsplein door Doornik. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Wat is de bedoeling? Ben ik nu over energielijnen en raadsels aan het schrijven of...?  Eerst mijn onverwachte duik in het verleden, in het leven van de profeten, en nu wensen de Engelen dat ik vertel over ervaringen in mijn eigen leven in Guatemala.

 

Ga ik dit doen of ga ik dit laten? Als mens heb ik vrijheid van handelen gekregen! Ik besef dat de keuze aan mij is, maar een overduidelijk teken zou handig zijn, nog handiger dan die Engelen die rustig wachtend achter me staan. De afgelopen twee nachten hebben mijn dromen bol gestaan van mijn vakantiereis in 2003 naar het Amerikaanse vasteland. In mijn leven is het mijn enige reis die kant op, als ik Cuba en ervaringen in de Andere Werelden niet meetel. Het lijkt of het Levend Web van Energielijnen en Doornik/ Tournai op dit moment even van minder belang zijn dan de naam JHWH.

 

Bronnen

- Driekoningen. Op 6 januari 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Driekoningen

- Ezechiël (profeet). Op 4 januari 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Ezechiël_(profeet)

- Ezechiël 34: 23. Op 4 januari 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/34.html

- Habakuk (profeet). Op 4 januari 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Habakuk_(profeet)

- Habakuk 2: 3. Op 4 januari 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/haba/2.html

- Hosea (profeet). Op 5 januari 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Hosea_(profeet)

- Hosea 11: 1. Op 5 januari 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/hose/11.html

- Lévy, E. (1860). Histoire de la peinture sur verre en Europe et particulièrement en Belgique. Bruxelles: Tircher.

Publiek Domein, gedigitaliseerd door Google.

Op 9 december 2021 van https://archive.org/details/bub_gb_xji_L4wSZ38C/page/n315/mode/2up

- Mattheüs 2: Op 5 januari 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/2.html

- Mattheüs 23. Op 5 januari 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/23.html

- Onnozele Kinderen. Op 6 januari 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Onschuldige_Kinderen

 

---> 158 DE PROFETIEËN VAN DE MAYA'S - The Year Zero

---> LIEFDE 2020 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME