156 ROSACE - ZACHARIAS, AGGEUS EN IONAS

Notre-Dame de Tournai Rosace - Profeet Zacharias
Notre-Dame de Tournai Rosace - Profeet Zacharias

DE TWEEDE DRIE VAN DE PROFETENKRANS

Thea-Warrior

 

Via levendweb kom ik op 21 en 22 december 2020 terug in Tournai op het Bisschopsplein. Terwijl ik daar 'opnieuw' sta te kijken naar de Rosace vliegt mijn geest naar binnen - de kathedraal in  - en staart naar de zestien profeten. Er wordt zachte drang op me uitgeoefend: "Bespreek ze..."

Derhalve verlaat ik mijn pad van maart 2019 en duik ik in het heden van december 2020 en januari 2021 samen met de profeten het verre verleden in. Niet gedacht dat het zo'n puzzel zou worden. Tijdens een queeste is 'Doe ik even' niet van toepassing.

 

Maar goed, laat ik naar de vierde profeet in de buitenste krans van de Rosace gaan: ZACHARIAS ofwel Zacharia. Volgens het wereldwijde web is hij een zoon van Berechja en kleinzoon van Iddo. Tussen 520 en 518 voor Christus brengt hij zijn profetieën te berde. De eerste groepen Joodse ballingen zijn dan al zo'n zestien jaar vanuit Babel teruggekeerd naar Jeruzalem. Het is geen eenvoudige tijd, want er bestaat rivaliteit tussen degenen die zijn gebleven en degenen die zijn teruggekeerd. De politieke en economische situatie is wankel. Voor de heropbouw van de tempel, het symbool van vrede en welzijn, is veel geld nodig, en dat is er niet. Samen met de profeet Haggai (Aggeus) zet Zacharias zich in voor het goede doel: het hervatten van de bouw van de tempel, zodat Gods vrederijk op aarde kan worden ingeluid. Hoelang Zacharias geleefd heeft, is niet geheel duidelijk. Hij kan degene zijn die volgens de Evangelist Lucas (hoofdstuk 11 vers 53) en de Evangelist Mattheüs (hoofdstuk 23 vers 35) tussen het altaar en de tempel vermoord is.

 

In zijn geschriften vermeldt Zacharia meerdere keren een tijdsaanduiding en hij verhaalt van acht visioenen. Tegelijkertijd doet hij een oproep tot bekering en tevens een oproep aan de ballingen in Babel om terug te keren naar Jeruzalem. Zijn visioenen eindigt hij met de aankondiging van de Telg of Spruit. Verder spoort hij aan om waarachtig te oordelen; goed en barmhartig te zijn; weduwen, wezen, vreemdelingen en ellendigen niet te verdrukken en zelfs in het hart geen kwaad te koesteren ten aanzien van anderen. Zijn slottekst gaat over het komende heil en bevat een oproep om de tempel te herbouwen.

 

Edmond Lévy (2016) stelt dat in de Rosace op zijn spreukband de tekst 'Rex tuus veniet tibi justus et salvator' staat.

En zowaar het staat er! Het is een klein deel uit Zacharia, hoofdstuk 9 vers 9. Het is een mooie voorspelling van de komst van de Messias. 

Volgens de Statenvertaling van het Oude Testament luidt de volledige 9: 9: Verheug u zeer, gij dochter Sions! Juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.

 

Notre-Dame de Tournai Rosace - Profeet AGGEUS
Notre-Dame de Tournai Rosace - Profeet AGGEUS

Misschien niet netjes, maar wat een opluchting als een spreuk op een spreukband gewoon blijkt te kloppen volgens wat Lévy stelt. Op naar de volgende: de vijfde profeet in de cirkel heet AGGEUS ofwel Haggai: de collega van Zacharias. Volgens het wereldwijde web probeert Haggai in het jaar 520 voor Christus samen met Zacharias de leiders van het volk, gouverneur Zerubbabel en hogepriester Jozua, te motiveren tot het bouwen van een nieuw huis voor de HEER; een huis dat het eerdere eerste zal overtreffen.

 

Zijn verhandeling is meer een verslag over hem dan een geschrift van hem. Profeet Haggai doet een poging in het bewustzijn van de mensen oorzaak en gevolg om te wisselen. Hij houdt hen voor dat de bestaande droogte en slechte economische omstandigheden geen reden zijn om de herbouw van de tempel uit te stellen, want volgens hem zijn de desolate omstandigheden juist het gevolg van het feit dat de mensen de tempel niet afbouwen terwijl ze ondertussen wel mooie huizen voor zichzelf getimmerd hebben.

 

Best moeilijk deze, maar ik begin ervoor te voelen; als wij-mensen inderdaad verbonden zijn met een Aller-Aller-Allerhoogste dan is het niet juist om hier op Aarde de materie enkel te koesteren voor onszelf, maar dient de materie ook gekoesterd te worden als eerbetoon aan het Aller-Aller-Allerhoogste. Vanuit het sjamanisme heb ik hierbij wel geleerd dat dit materiële eerbetoon niet ten koste hoeft te gaan van dat wat we onszelf en onze medemensen gunnen. Intentie, harmonie en evenwicht zijn belangrijk.

 

Volgens Edmond Lévy (2016) staat er op de spreukband van Aggeus: Modicum... et veniet desideratus cunctis gentibus.

Weliswaar houdt Aggeus zijn rechterduim op de n van veniet, maar volgens mij staat het er. Het zijn delen uit Haggai hoofdstuk 2: 7-8, volgens vertaalmachines en de Statenvertaling van het Oude Testament:

 

     - Want alzo zegt de HEERE der heerscharen: Nog eens, een weinig tijds zal het zijn; en ik zal de hemel en de aarde,

       en de zee, en het droge doen beven.

     - Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens aller heidenen, en Ik zal dit huis met

       heerlijkheid vervullen, zegt de HEERE der heirscharen.

 

Ik begrijp niet helemaal hoe dit een voorspelling kan zijn van de komst van de Messias, maar volgens de kanttekeningen bij de Statenvertaling zal het beven van de hemel, aarde, zee en het droge plaatsvinden op het moment dat Jezus geboren wordt, lijdt, sterft, opstaat en als Christus ten hemel vaart, en tevens als de apostelen door de hele wereld gaan prediken. 

Het is dus geen letterlijk, maar een figuurlijk beven; alles zal op het moment van de geboorte van Jezus veranderd worden. Ik geloof wel dat dit kan als een ziel van zo'n hoog niveau op Aarde reïncarneert. 

 

Notre-Dame de Tournai Rosace - Profeet Ionas
Notre-Dame de Tournai Rosace - Profeet Ionas

Het schiet lekker op als de spreukbanden kloppen. Wat die profeten betreft, eeuwenlang zijn er dus mensen geweest die meer contact hebben met het spirituele of het Goddelijke... hun voorspellingen zijn immers bewaarheid. Zou de Tempel van Jeruzalem een grote verticale energielijn kennen? Ik denk het. Hee, daar heb ik alweer een droom te pakken; ben in dit leven niet in Israël of Jeruzalem geweest. Heb het op een reis in Jordanië op de Neboberg - net als Mozes - het land zien liggen!

 

IONAS, Jona, Jonas of Yunus is de profeet die drie dagen een verblijf in de buik van een vis, waarschijnlijk een walvis, heeft overleefd. Jonas is de zoon van Amittai en geboren in Gat-Hachefer, enkele kilometers noordelijk van Nazareth. Hij voorspelt dat koning Jerobeam verloren terrein zal heroveren, dus waarschijnlijk leeft hij tijdens diens regering, dat wil zeggen  van ca. 786-746 voor Christus.

 

Emond Lévy (1860) meldt als Jonas' spreuk:

 

     - Erat Jonas in ventre piscis tribus diebus et tribus noctibus.

     - Jonas zat drie dagen en drie nachten in de buik van de vis.

 

Zo eenvoudig kan het dus zijn. In het Nieuwe Testament wordt door de Evangelist Mattheüs naar Jonas verwezen met de uitdrukking 'het teken van Jonas'. Zijn driedaagse verblijf in de buik van de vis wordt beschouwd als een vingerwijzing naar de drie dagen die Jezus na zijn dood in zijn graf doorbrengt alvorens hij opstaat.

De Statenvertaling (Mattheüs 12: 39-40) meldt prachtig dat Jezus deze drie dagen en nachten doorbrengt in het hart van de aarde. Ik heb vrienden die er inderdaad vanuit gaan dat Jezus in de betreffende tijd de energie van de Aarde wezenlijk heeft veranderd. Ik geloof het graag; een ziel die van zo enorm hoog komt... ik denk dat die echt wat kan...

 

Bronnen

- Haggai (boek). Op 4 januari 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/haggai.html

- Haggai (profeet). Op 4 januari 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Haggai_(profeet)

- Haggai 2. Op 4 januari 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/hagg/2.html

- Haggai 2 met kanttekeningen. Op 4 januari 2021 van https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=37&hf=2&ind=1

- Jona (profeet). Op 4 januari 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Jona_(profeet)

- Levy, E. (1860). Histoire de la peinture sur verre en Europe et particulièrement en Belgique. Bruxelles: Tircher.

Publiek Domein, gedigitaliseerd door Google.

Op 9 december 2020 van https://archive.org/details/bub_gb_xji_L4wSZ38C/page/n315/mode/2up

- Lucas 11: 53. Op 4 januari 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/11.html

- Mattheüs 12: 39-40. Op 4 januari 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/12.html

- Mattheüs 23: 35. Op 4 januari 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/23.html

- Zacharia (boek). Op 4 januari 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Zacharia_(boek)

- Zacharia (profeet). Op 4 januari 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Zacharia_(profeet)

- Zacharia 7. Op 4 januari 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/zach/7.html

- Zacharia 9. Op 4 januari 2021 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/zach/9.html

 

---> 157 ROSACE - ABACUC, HIEZECHIEL EN OSEE - De Derde Drie van de Profetenkrans

---> LIEFDE 2020 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME