155 ROSACE - SALOMON, MICHEAS EN IOHEL

Notre-Dame de Tournai Rosace - Koning en Profeet SALOMON
Notre-Dame de Tournai Rosace - Koning en Profeet SALOMON

DE EERSTE DRIE VAN DE PROFETENKRANS

Thea-Warrior

 

Vanaf 12 uur staan de overige vijftien profeten in het rond zoals Edmond Lévy (1860) hen in zijn lijst opstelt. De spreukbanden blijken verrassingen op te leveren en het wereldwijde web dient gedegen mee te werken. 

Als eerste koning-profeet SALOMON ofwel Salomo. Volgens de Hebreeuwse Bijbel is hij de zoon van koning David en koningin Batseba. Hij zweert het nomadisch bestaan af en bouwt een tempel in Jeruzalem. Deze Tempel van Salomo is wereldberoemd.

In het christendom wordt de regering van Salomo in combinatie met de heersende voorspoed gezien als een voorafschaduwing van de regering van de Messias in het Duizendjarig Vrederijk. In de Koran wordt hij Sulaiman genoemd. In de Arabische en Perzische literatuur wordt uitgebreid verhaald over zijn wijsheid, rijkdom en magische krachten. Onder andere dat hij kan praten met dieren. Geweldig, in het sjamanisme heb ik dit in de Andere Werelden eveneens mogen ervaren. 

 

De spreukbandtekst van koning Salomo is terug te vinden in het Oude Testament; in de Spreuken van Salomo: Spreuken hoofdstuk 30 vers 4. 

In Spreuken lijkt een hele zoektocht plaats te vinden naar juist of goed handelen. Soms is het duidelijk, wraak is niet de bedoeling, maar wat de een goed vindt, wordt door de ander veroordeeld of versmaad. Het komt er min of meer op neer dat alles van God komt, opdat de mensen zullen leren. In deze context vraag ik me af of dat wat mensen als kwaad beoordelen in feite toch goed is!? Ik vraag het me af.

In Spreuken 30 vers 4 wordt de Zoon van God  daadwerkelijk genoemd, derhalve wordt de tekst, die koning Salomo in het roosvenster draagt, beschouwd als de voorspelling dat er een Zoon van God op Aarde zal komen.

 

     - Quod nomen filii ejus, si nosti?

     - Hoe is de Naam Zijns Zoons, zo gij het weet?

 

Notre-Dame  de Tournai Rosace  - Profeet MICHEAS
Notre-Dame de Tournai Rosace - Profeet MICHEAS

MICHEAS is de tweede profeet in de cirkel: Micha van Moreset. Tussen 740 en 700 voor Christus zou hij in Jeruzalem geprofeteerd hebben. In zijn tijd is het noordelijke koninkrijk Israël veroverd door de Assyriërs, en wordt het zuidelijk koninkrijk Juda met hoofdstad Jeruzalem bedreigd.

Ruw en direct richt Micha zich tot de bovenlaag van de bevolking; tot de grootgrondbezitters, machthebbers, rechters, priesters en broodprofeten (degenen die anderen naar de mond praten). Volgens Micha maken zij zich schuldig aan onrecht en de profeet poneert dat Gods heilsbeloften niet onvoorwaardelijk zijn: menselijk gedrag doet er wel degelijk toe.

 

Edmond Lévy meldt dat Micha de spreuk 'Bethleem, ex te exiet Dux' draagt. Vertaald: 'Bethlehem, uit jou komt de Vorst (de Leider) tevoorschijn'. 

Genoemde tekst is te herleiden op Micha hoofdstuk 5 vers 1, en voorzegt de geboorte van Jezus, maar in werkelijkheid staat er op Micheas' spreukband iets anders! Na uren studie, vergelijken met letters op de andere banden en uitgebreid werken met vertaalmachines staat er volgens mij in de feitelijke spreuk een vervoeging van het werkwoord 'redire': terugkeren. Maar zelfs met dit veroverde resultaat lijken er meerdere mogelijkheden te zijn.

 

     - Bethleem octo redi i riet Dux

      - Bethleem octo redii riet Dux

      - Bethleem octo redis riet Dux

 

Bethleem is Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus. Octo is het getal acht. 

Redi is de gebiedende wijs tegenwoordige tijd enkelvoud van redire: keer terug!

De i kan de gebiedende wijs tweede persoon enkelvoud zijn van ire (gaan): ga!

Redii is de voltooid tegenwoordige tijd eerste persoon enkelvoud van redire: ik ben teruggekeerd.

Redis is de tegenwoordige tijd tweede persoon enkelvoud van redire: jij keert terug.

Tot mijn verbazing wordt 'riet' vertaald met 'Emmanuel'.

Dux is 'de Vorst' of 'de Leider'.

 

In het Oude Testament komt de spreuk op die manier geschreven niet voor, dus blijft het de vraag wat er werkelijk staat of bedoeld is.

Bethleem octo... wat kan dit zijn? De Achtpuntige Ster van Bethlehem?

De vorm van het getal 8 wordt zonder meer geassocieerd met 'de eeuwigheid'.

Er blijven een aantal plausibele vertalingen over:

 

     - Bethlehem Acht, keer terug en ga, Emmanuel de Vorst.

Heel grappig, bijna een commando van Emmanuel de Vorst aan de Ster van Bethlehem.

 

     - Bethlehem Acht, ik ben teruggekeerd Emmanuel de Vorst.

Deze vertaling lijkt een constatering te zijn en betrekking te hebben op de geboorte van Jezus onder de Ster van Betlehem, maar als ik het in het hier en nu lees, lijkt het of er gezegd wordt dat Jezus Christus op dit moment (of in 1851-1852) op Aarde is teruggekeerd. Heel bijzonder.

 

     - Bethlehem Acht, jij keert terug, Emmanuel de Vorst.

Dit lijkt een voorspelling te zijn door Jezus over de terugkeer van de Ster van Bethlehem.

 

     - Bethlehem Acht, jij keert terug Emmanuel Vorst.

Zet de komma's iets anders en het lijkt een gebod vanaf het station Bethlehem Acht aan Jezus!

 

En 'last but not least' geeft de Google-vertaalmachine nog een vertaling voor 'octo redii': acht kwamen weer binnen.

     - Bethlehem, acht kwamen weer binnen, Emmanuel de Vorst.

Dit lijkt erop dat er acht personen opnieuw zullen reïncarneren. Wie? Wanneer? Waartoe?

 

Wie gaat bepalen wat de waarheid is? Misschien is elke variant wel waar; een zoveel-in-één. De spreuk van Micha kan zeker verwijzen naar de energielijnen in de kathedraal, want in maart 2019 ontdek ik dat in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik vier energielijnen elkaar in één punt kruisen ofwel er schijnt een ster met acht stralen. Dit past aardig bij 'acht kwamen weer binnen'. Maar mogelijk bestaan er zelfs tien, tenminste als er een verticale energielijn (die heengaat en terugkeert) bestaat. 

 

Wat er ook precies staat, mijn overtuiging dat glasvenster-ontwerper Jean-Baptiste Capronnier en monseigneur Gaspar-Joseph Labis in 1851-1852 van de energielijnen hebben geweten, wordt enkel meer en meer onderbouwd. Genoemde heren hebben de bestaande energielijnen daadwerkelijk versleuteld in de Rosace.

Het blijft spannend om verder te gaan. Opvallend is dat begin en eind van deze spreuk duidelijk is, maar dat in het midden 'geknoeid' lijkt te zijn. Als ik de volledige Rosace bekijk, houdt Micha zijn rechterhand beschermend boven het kind Jezus.

 

Notre Dame de Tournai Rosace - Profeet IOHEL
Notre Dame de Tournai Rosace - Profeet IOHEL

Verder naar de derde profeet in de cirkel: IOHEL ofwel Joël. Wanneer profeet Joël precies heeft geleefd in het Koninkrijk Juda is onzeker; de data variëren van de negende tot de vierde eeuw voor Christus, maar uit de aan hem toegeschreven geschriften blijkt hij een grondige kennis van de cultus in de tempel van Jeruzalem te bezitten.

 

Volgens Edmond Lévy (1860) staat er op zijn spreukband:

 

     - Dedi vobis doctorem justitiæ.

     - Ik heb je een leraar der gerechtigheid gegeven.

 

Deze spreuk is vervat in Joël 2 vers 23. Volgens de Statenvertaling: 'En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.'

 

Joël beschrijft een uitspraak van God. Op de spreukband staat deze tekst bijna, want als ik goed kijk, staat er in werkelijkheid:

 

     - Dedit vobis domine iustitiae.

 

Dedit is een vervoeging in de voltooid tegenwoordige tijd van het werkwoord dare - geven: Hij heeft gegeven.

Domine is de vijfde naamval van 'dominus'. Deze naamval wordt gebruikt als iemand wordt aangesproken. Wie? Wie wordt aangesproken? Wie is die Heer? De vertaling luidt:

 

     - Heer, hij heeft je gerechtigheid gegeven.

 

Maar van 'domine iustitiae' maken de vertaalmachines consequent 'vrouwe Justitia' (vrouwe der gerechtigheid)... dus dan wordt het:

 

     - Hij heeft je een vrouwe der gerechtigheid gegeven.

 

Het blijft ongewis wat er feitelijk op de spreukband staat en wat er bedoeld is. Misschien een nieuwe voorspelling van de komst van een mannelijke of vrouwelijke Messias. Wat hebben ze ons willen vertellen? Het is 'gedonder in de glazen'.

Hoe dan ook een mooie spreuk, want een vertaling als 'vrouwe der gerechtigheid' past bij het gegeven dat in onze sterk gematerialiseerde wereld een ziel in opeenvolgende reïncarnaties òf als man òf als vrouw òf misschien wel tweeslachtig kan zijn. Stel je voor dat van het aller-aller-allerhoogste niveau Jezus Christus - Zijn Ziel - hier op Aarde terugkomt in het lichaam van een vrouw...

 

Bronnen

- Joël 2:23. Op 3 januari 2020 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html

- Koning Salomo. Op 31 december 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Salomo

- Lévy, E. (1860). Histoire de la peinture sur verre en Europe et particulièrement en Belgique. Bruxelles: Tircher.

Publiek Domein, gedigitaliseerd door Google.

Op 9 december 2020 van https://archive.org/details/bub_gb_xji_L4wSZ38C/page/n315/mode/2up

- Micha 5: 1 Bethleem, ex te exiet Dux. Op 31 december van https://www.statenvertaling.net/bijbel/mich/5.html Quod nomen filii ejus, si nosti. Op 31 december 2020 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/spre/30.html

- Octo redii. Op 2 januari 2021 via Google Translate van https://translate.google.com/?hl=nl

- Profeet Joël. Op 3 februari 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Joël_(profeet)

- Profeet Micha (van Moreset). Op 31 december 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Micha_(van_Moreset)

- Spreuken van Salomo - Spreuken 30: 4 Quod nomen filii ejus, si nosti.

Op 31 december 2020 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/spre/30.html

- Vertalen Latijn-Nederlands. Van 31 december 2020 t/m 4 januari 2021 van https://nl.glosbe.com/la/nl

- Vertalen Latijn-Nederlands. Van 31 december 2020 t/m 4 januari 2021 van https://nl.opentran.net/latijn-nederlands

- Vertalen Latijn-Nederlands. Van 31 december 2020 t/m 4 januari 2021 van https://translate.google.com/?hl=nl

- Vervoeging Latijn ire - gaan. Op 4 januari 2021 van https://nl.wiktionary.org/wiki/ire/vervoeging

Vervoeging Latijn dare - geven. Op 3 januari 2021 van https://nl.wiktionary.org/wiki/dare/vervoeging

Vervoeging Latijn redire - terugkeren. Op 1 januari 2021 van http://latindictionary.wikidot.com/verb:redire

 

---> 156 ROSACE - ZACHARIAS, AGGEUS EN IONAS - De Tweede Drie van de Profetenkrans

---> LIEFDE 2020 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME