88 DE NOORDELIJKE CONCHA - DEEL 1

Abdijkerk Rolduc - noordelijke concha - Ailbertus d'Antoing naast de Tempel met de  Annunciatie
Abdijkerk Rolduc - noordelijke concha - Ailbertus d'Antoing naast de Tempel met de Annunciatie

DE ANNUNCIATIE

Thea-Warrior

 

Centraal in de noordelijke concha een tempel waarin MARIA-BOODSCHAP verbeeld wordt.

Aartsengel Gabriël in de linkerhand een staf met een Franse lelie, kondigt aan Maria aan dat God haar heeft uitverkoren de moeder van zijn Zoon te zijn: "Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu."

Ondertussen - zo'n 2020 jaar geleden - vormen deze woorden een wereldwijd bekend gebed:

               "Wees gegroet Maria, vol van genade.

               De Heer is met u, gij zijt de gezegende (onder de vrouwen)."

 

Geknield en via een maquette van de Abdijkerk verbonden met de centrale tempel 'onze' Ailbertus d'Antoing.

Hij is degene die in 1104 in Kloosterrade etherisch de Annunciatie heeft waargenomen. Ailbertus is zalig noch heilig verklaard daarom wordt hij zo klein afgebeeld. De laatste jaren worden wel pogingen ondernomen Ailbertus heilig te verklaren, maar zelfs als geen enkele paus hem heilig wil verklaren, vind ik hem gewoon een van de allergrootsten. 

Zijn spreukband meldt: 'Gloria Patri et Filio' ofwel 'Eer aan de Vader en de Zoon'. Normaliter wordt hieraan toegevoegd: 'et Spiritui Santo'... 'en de Heilige Geest'. De laatste is echter al in de vorm van een duif boven het hoofd van Maria aanwezig. Zeven stralen schieten van de duif op Maria toe. Zijn dit de Zeven Gaven van de Heilige Geest? Zeven, een heilig getal, vertelt dat iets af is: compleet.

 

De Heilige Geest behoort tot de Drie-eenheid. God is één in Wezen, en toch bestaan er in de Godheid drie onderscheiden Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze zijn te onderscheiden, maar niet gescheiden. De ene Persoon is niet méér God dan de andere!

Thomas Watson licht de Drie-eenheid toe met de volgende vergelijking: Aan het lichaam van de zon zijn te onderscheiden: de substantie van de zon, de stralen en de warmte. De zon brengt de stralen voort, zon en stralen brengen de warmte voort. Samen zijn zij één zon. Ze zijn te onderscheiden, maar niet gescheiden.

Eigenlijk is het vrij gemakkelijk; er is een Thea, en zij is zowel vrouwelijk, dochter, echtgenote, moeder, psycholoog, docent, Reiziger, Krijger, schrijfster, enz. De vrouw is niet meer Thea dan de moeder, de Krijger of de schrijfster. Ze zijn te onderscheiden, maar niet gescheiden.

 

Drie personen in de Drie-eenheid.

De eerste Persoon is God. God is niet wijzer, heiliger of machtiger dan de andere twee. Er is prioriteit, volgorde, maar geen superioriteit.

De tweede Persoon is Jezus Christus, Jehovah. Van den beginne af aan is hij in en van de Vader gegenereerd. Hij heeft voor ons de genade van God verdiend.

De derde Persoon is de Heilige Geest. Deze gaat uit van Vader en Zoon en heeft als taak het verstand van de mensen te verlichten en heilige werkzaamheden op te wekken. Het Wezen van de Geest is tegelijkertijd in de Hemel en overal elders. De genade die door Jezus verdiend is, wordt door de Heilige Geest tot de dag der verlossing in en aan de mensen verzegeld: de heilige zalving.

In 'Het Geheime Licht' schrijft Gerda Tonnaer (2006) dat toen dat de Heilige Geest voor de eerste maal Maria overschaduwde in haar schoot de 'Zoon van God' ontstond.

 

De lelie, tussen Gabriël en Maria in, symboliseert haar zuiverheid en reinheid: haar Onbevlekte Ontvangenis.

Er bestaat veel verwarring over die onbevlektheid. Het betekent niet dat Jezus uit een maagd geboren is, maar dat Maria zèlf gezuiverd van alle zonden, ook van de erfzonde, via moeder Anna ter wereld is gekomen. Deze specifieke zuivere hoedanigheid verleent Maria de grootsheid om moeder van de Zoon van God te worden. Jezus zelf is natuurlijk ook zonder erfzonde geboren.

Eeuwenlang is er onenigheid geweest over het waarheidsgehalte van dit doctrine. Op 8 december 1854 heeft paus Pius IX de knoop doorgehakt en in de bul 'Ineffabilis Deus' - De Onnoembare God - het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria verkondigt. Genoemde bul eindigt overigens met de, toen gebruikelijke, vervloeking van eenieder die het waagt de woorden van de paus te betwijfelen of te verwerpen: het besluit is onbetwistbaar. Heftig die vervloeking, ik kom erop terug.

 

Wat genoemde erfzonde betreft... God creëert de eerste twee mensen, Adam en Eva, en laat hen in het Paradijs vertoeven. Ze mogen net niet van alles gebruikmaken, immers God verbiedt hen uitdrukkelijk te eten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Een slang - traditioneel vereenzelvigd met het Kwaad, met Satan - verleidt Eva een vrucht van de boom te plukken. Adam en zij eten samen van deze vrucht.

Door hun ongehoorzaamheid verwerven Adam en Eva enerzijds Kennis van Goed en Kwaad, anderzijds worden ze verdreven uit het Paradijs. Vervolgens kenmerkt hun leven op Aarde zich door het bestaan van de dood, en zijn ze opgezadeld met het gegeven dat ze zonden kunnen plegen. 

Volgens de christelijke leer erft - na hun uitwijzing uit het Paradijs - de mensheid hun zondige en sterfelijke aard. Door hun ongehoorzaamheid raken alle mensen van God verwijderd, en leiden allen levens vol lijden en dood. Hierop schreeuwt de gehele mensheid om verlossing. Deze zo smartelijk gewenste verlossing, en tevens de verzoening van de mens met God, komt millennia later tot stand door het lijden en de kruisdood van Jezus Christus. 

 

De Heiligen waarvan Rolduc relikwieën heeft, staan in de concha links en rechts van de centrale tempel groot afgebeeld.

 

Bronnen

- Erfzonde. 26 augustus van https://nl.wikipedia.org/wiki/Erfzonde

- Onbevlekte Ontvangenis van Maria. 19 augustus 2020 van: https://nl.wikipedia.org/wiki/Onbevlekte_Ontvangenis_van_Maria

- Smit, R. (2018). Zeven: een heilig getal. 26 augustus 2020 van https://debijbel.nl/blog/zeven-een-heilig-getal

- Thomas Watson, Over de drie-eenheid Gods. 26 augustus 2020 van: http://preken.dewoesteweg.nl/Kerkhistorische%20lezingen/(.)%20Creationisme%20en%20wetenschappelijk%20bewijs%20zondvloed/Thomas%20Watson%20over%20de%20drie-eenheid%20Gods.pdf

- Tonnaer, G. (2006). Het Geheime Licht. Kerkrade: Deurenberg.

 

---> 89 DE NOORDELIJKE CONCHA - DEEL 2 - De Heiligen

---> LIEFDE 2020 AR Inhoud

---> HOME