43 HABAKUK

Nijmegen - Afsluitpaal Habakuk op de Noorderkerktrappen
Nijmegen - Afsluitpaal Habakuk op de Noorderkerktrappen

DE KLEINE PROFEET

Thea-Warrior

 

Wel, niet, wel, niet, wat kan een mens dubben. Zal ik er nu wel of niet over schrijven? Kan ik me er niet vanaf maken met de gedachte dat de afsluitpaal Habakuk te ver van de kerk afstaat? Waarom staat hij in hemelsnaam pal op Energielijn Bonuszoon Gijsbert? Waarom moest Marko Pogačnik nu zeggen dat in Nijmegen alles voorhanden is?

Ik weet weinig van Habakuk. Ja, het is een van de kleine profeten in het Oude Testament. Ik heb helemaal geen zin om een groot hoofdstuk in de bijbel te bestuderen. Waarom heeft Klaus van de Locht dit beeld die vreemde naam gegeven? Een beetje een stupide uitdrukking met dat open ronde mondje! Alsof het beeld zich tot en met verbaast.  Wie zou trouwens met een voertuig die steile trappen omhoog willen gaan? Beetje onzinnig dat afsluitpaaltje.

Aldus strijdend stagneert 'het werk': enkele weken geen berichten. De boodschap van het labyrinth onderaan dit paaltje lijkt te gelden. Je kunt naar het midden - het doel -willen springen, maar om ervaren genoeg op het juiste moment in het midden uit te komen dien je de hele weg gaan, enkel dan kun je oogsten wat er te oogsten valt.

 

Afsluitpaaltje Habakuk - de omhelsde, de omarming of hij die van harte liefheeft - is in 1987 onderaan de Noorderkerktrappen in Nijmegen geplaatst. Zondagochtend 26 oktober 2014 ontdek ik dat dit paaltje bestaat door een lid van wat nu de Landschapsgroep Nijmegen heet. Het lijkt een statige dame die naar het westen kijkt. Met de leden van genoemde inspirerende groep stem ik die ochtend af op de aldaar aanwezige energie.

 

Deze 'Zwarte Godin' oefent krachtig invloed uit op de Zonnevlecht, het derde chakra. Daar knipt ze blijkbaar de levensdraad door... het is alsof ze dit gehele chakra uit het lichaam kan rukken. Naast haar zie ik doodskisten gepositioneerd worden, een overgangsrite. Een ritueel dat rust geeft in het land van de levenden en de doden. Het is goed zo.

Als ik het beeld na deze afstemming opnieuw bekijk, is het alsof deze Zwarte Godin een sluier draagt. Het ronde gat midden op haar buik lijkt dan geen mond maar inderdaad het chakra van de Zonnevlecht.

 

Habakuk, wie is dat? In het Oude Testament één van de kleine profeten, de achtste. 'Klein' heeft betrekking op de geringe omvang van het waarschijnlijk door hem geschreven hoofdstuk. Aangenomen wordt dat Habakuk tussen 607 en 605 voor Christus de openbaring heeft vastgelegd. In elk geval past dat bij de concrete geschiedenis in de landstreek Juda, waarin hij woont. Hoe hij de rechtstreekse boodschap van God ontving? Waarschijnlijk via een innerlijke stem, immers hij 'hoort' God. Het is gebruikelijk de profetie die Habakuk heeft vastgelegd in drieën te verdelen

 

Deel 1 Habakuk's klacht, God's eerste antwoord en Habakuk's ontevredenheid

Habakuk klaagt tegen God dat een deel van zijn volk rechtvaardig is, maar dat deze groep verdrongen wordt door kwaadaardigen. Hij vraagt zich af of hij 'Geweld!'' moet schreeuwen, terwijl God geen redding brengt. 

Hm, in sommige interpretaties  wordt gesuggereerd dat Habakuk met de uitroep 'Geweld!' de ogen van God op het bestaande geweld in de wereld wil vestigen, maar gezien hoe Habakuk in het latere loflied God allerlei kwalijk gedrag toedicht, kan het net zo goed zijn dat hij God met zijn kreet om geweld vraagt.

 

Antwoordend op Habakuk's klacht verzoekt God hem (en anderen) op te letten en zich te verbazen en verwonderen, want... "er gebeurt veel werk in jullie dagen."

God zegt ook: "Jullie zullen het niet geloven, wanneer het je verteld wordt."

God vertelt dat er een volk zal komen, de Chaldeeën, dat woonplaatsen in bezit gaat nemen die niet van hen zijn. Deze Chaldeeën zijn eigen rechters, roem verzamelend, komend voor geweld, lachend om alles en iedereen; 'macht' is hun afgod.

 

Tja, Habakuk is eigenlijk niet erg tevreden met God's antwoord. Hij haalt aan dat Jahweh reeds vanaf oudsher zijn God, zijn Heilige en Rots is en interpreteert God's Woorden als dat de Chaldeeën - een nog kwaadaardiger volk dan een deel van zijn eigen volk - door God is aangesteld om te vonnissen, te straffen. Volgens hem zou God niet moeten toestaan dat kwaadaardigen rechtvaardigen verzwelgen. In zijn betoog stelt hij dat de ogen van God te zuiver zijn om slechtheid te zien en dat God niet naar ellende kan kijken.

Ook merkt hij op dat God naar verraders omkijkt (voor hen zorgt).

 

Tja, eerlijk gezegd vind ik dat Habakuk hier met stroop smeert enerzijds en een stil verwijt maakt anderzijds. Blijkbaar ziet hij God als verantwoordelijk leider en laat hij de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen behoorlijk liggen. Ik denk dat God met zijn verhaal en verzoek enkel verzocht heeft om (in de toekomst) naar de feiten te kijken om aldus bewust te worden van wat er op de wereld te zien is. Dat Hij Habakuk een blik in de toekomst gunt, is natuurlijk een héél groot cadeau.

 

Deel 2 God's tweede antwoord

Habakuk brengt naar voren dat hij zijn post op het bolwerk gaat betrekken, dat wil zeggen op wacht gaat staan om (nog) een antwoord van God te vernemen.

Grappig vind ik dit. Habakuk is zich blijkbaar niet bewust van het feit dat de mensheid hier op Aarde vrijheid heeft gekregen om zelf keuzes te maken. In plaats van dankbaarheid voor dit gegeven - al is het nog zo'n moeilijke opdracht - is Habakuk de mening toegedaan dat God in de gang van zaken op Aarde moet ingrijpen. 

 

God geeft Habakuk de opdracht het visioen duidelijk op te schrijven en Hij waarschuwt dat trots niet nodig is, maar geloof in het Goddelijke wel.

 

Tja, en wat dan geopenbaard wordt, komt erop neer dat degene die basaal ellende veroorzaakt gelijksoortige ellende zal overkomen.

Eerst geeft God vier voorbeelden:

- Degene die (het volk dat) zich toe-eigent wat niet van hem is, zal eveneens geplunderd worden.

- Degene die (het volk dat) met geweld en slechtheid winst vergaart om zich uit de greep van onheil te redden, zal eveneens geweld of slechtheid tegenkomen.

- Degene die (het volk dat) een stad bouwt op vergoten bloed en op onrecht een stad sticht... het zal voor niets zijn.

- Degene die (het volk dat) een ander vergif laat drinken en dronken voert om naar zijn naaktheid te kijken, verzadigt zich met schande in plaats van eer, en schandelijk uitbraaksel zal over zijn eer komen.

 

Volgens mij vertelt God hier niet dat het om 'straf van God voor misdaden' gaat (dat is niet de reden dat de Chaldeeën komen), maar in onze wereld - die waarin wij mogen incarneren - is het in al zijn eenvoud het ingebouwde principe van actie-reactie. Onze zielen - de Goddelijke Vonken - mogen ver in de materie incarneren en in deze gematerialiseerde wereld hebben wij-mensen hier op Aarde de vrijheid om de keus voor het goede te maken. Het moet niet... het mag!

Tja, het wederkerende leed hoeft niet onmiddellijk de persoon of het volk met de kwaadaardige daden zelf te overkomen, kan natuurlijk wel, maar het kan net zo goed geliefden of het nageslacht overkomen. 

 

Heftig verhaal! Gaan we ooit stoppen met meer nemen van anderen dan we nodig hebben? Wanneer stoppen we met het overheersen van anderen, openlijk of stiekem nemen van anderen, zelfverrijking ten koste van anderen, vernederen van anderen? 

 

Na de vier voorbeelden heeft God één verzoek:

- Degene die vertrouwt op een beeld, al zijn sommigen met goud en zilver overtrokken, zal ooit ontdekken dat er geen geest in zit; de geest zit in Jahweh, in zijn heilige tempel: "Aarde, vertrouw daar stil op."

 

God zegt dus dat mensen onvoorwaardelijk op het Goddelijke mogen vertrouwen. Ja, ik weet het, daar komt het geloof echt om de hoek kijken.

Het verzoek heb ik expliciet apart genomen, want nooit heb ik tegen een stuk hout gezegd: "Word wakker!" Toch hebben bomen (boomwezens) mijn hele leven tegen me gesproken.

Nooit heb ik tegen een steen gezegd: "Sta op, ontwaak!" Toch heb ik tussen 2000 en 2004 naar aanleiding van de vondst van een steen op het strand van Chesil Beach in Engeland een boek geschreven met de titel 'Het Verhaal van de Steen'.

Als in de zomer van 1996 een man mij de steen overhandigt, klinkt een Stem die zegt: "... dat had jij gedacht... déze Steen is niet voor jou..." 

Het is dus niet de gevonden steen die daar tegen mij spreekt. Nee, pas in 1999 spreekt het Steenwezen van deze Steen met mij. Daar op het strand van Chesil Beach is het een Ander Wezen dat tegen mij spreekt.

 

De-Steen-die-niet-voor-mij-is is de Aarde. In 2008 vertelt een vrouw op Bali mij ik dat de Aarde er voor alle mensen is. Jawel, om zich in vrijheid te ontwikkelen; in vrijheid te leren; in vrijheid te groeien. De Aarde is er niet enkel voor mij en ik kan haar ook nooit veroveren of bezitten. Mijn uitdaging is erop te vertrouwen dat het goed is mijn ervaringen te delen... 

En die heilige tempel van Jahweh waarover God tegen Habakuk sprak!? Wat dacht je van OVERAL; de volledige kosmos? Gewoon vertrouwen; gewoon geloven. Bij leven maakt Habakuk trouwens mee dat de woorden die hij van God vernomen heeft bewaarheid worden; de Chaldeeën vallen Juda binnen. Aldus krijgt Habakuk de bevestiging daadwerkelijk een profeet te zijn!

 

Deel 3 Het loflied van profeet Habakuk

Passend bij zijn eigen interpretaties (een mens blijft altijd een gewoon mens) schrijft Habakuk een loflied: hij prijst God aan alle kanten in schitterende bewoordingen en... schrijft God verbolgenheid toe, dat God de pest en een vuurgloed voor zich kan laten uitgaan, de aarde kan laten schudden, anderen (de kwaadaardigen) angst aanjaagt, bergen verbrijzeld, in woede kan ontsteken, anderen (de heidenvolken) vertrapt, enz.

 

In Habakuk's loflied straft God dus, maar nogmaals volgens mij is dat niet wat God gezegd heeft! God heeft voorbeelden van basisprincipes van het leven op Aarde gegeven.

Aan God is het oordeel toe, maar Hij veroordeelt geen mens. Mogelijk dat de eigen Zielen - al die Goddelijke Vonken - zichzelf wel beoordelen na de dood. Zou kunnen... maar God schenkt eeuwig kansen. Goed is goed en kwaad is kwaad, wie het ook doet en wanneer ook. Zou God, onze Oorsprong, mensen kwaad doen? Zolang mensen andere mensen kwaad doen, kan en zal het kwaad als een boemerang bij hen terugkeren.

 

Wat Habakuk, zichzelf geruststellend, uit zijn gesprek met God oppakt, is in elk geval dat hij op God kan varen, Hij eindigt zijn loflied dan ook met: "De Heere - Jahweh - is mijn Sterkte. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden en laat mij op mijn hoogten treden."

 

Tja, met die hoogten lijkt Habakuk een plaats in de tempel te bedoelen waar hij - als leviet - snaren bespeelt. Eigenlijk staat er dat Habakuk, sinds zijn gesprek met God, het presteert zich lichtvoetig, niet belemmerd door zijn eigen angsten, naar die plek kan begeven. Los van wat er ook om hem heen gebeurt.

O trouwens, Jahweh, de Onbenoembare Naam van God (de Naam is eigenlijk niet neer te schrijven, want bestaat uitgesproken enkel uit klinkers) is - vormt - de Sleutel tot de Hemelpoort, maar dat is een ander verhaal.

 

Een afsluitpaaltje met een zadel

Ogenschijnlijk wil ik wat minder serieus eindigen. Aan de bovenkant heeft het afsluitpaaltje van Habakuk op de Noorderkerktrappen in Nijmegen een soort zadel. Het is alsof je erop kunt rijden. Ja, ik weet het, beslist dubbel in verband met de kwaliteit van de energie van Bonuszoon-Gijsbert. Met opzet voeg ik geen foto toe. Ga zelf maar kijken. En je mag het associatief vinden maar voor mij refereert dit zadel, deze zetel, aan het Turkse zadel: het schaalvormige bot in het midden van onze hersenen, waarin de hypofyse rust. Het is dit kliertje dt op vele fronten in ons lichaam voor evenwicht, homeostase, zorgt en volgens mij is dit kliertje ook cruciaal in het contact met de Andere Werelden, met het Goddelijke, met de Bron.

 

Nijmegen Noorderkerktrappen - het labyrinth op afsluitpaal Habakuk - Klaus van der Locht - 1987.
Nijmegen Noorderkerktrappen - het labyrinth op afsluitpaal Habakuk - Klaus van der Locht - 1987.

 

Bronnen

- https://bijbel.eo.nl/bijbel/habakuk/1#HAB-001-002

- https://bijbel.eo.nl/bijbel/habakuk/2

- https://bijbel.eo.nl/bijbel/habakuk/3

- https://bijbel.eo.nl/inleiding-bijbelboeken/inleiding-op-habakuk

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Nijmegen_-_Afsluitpaal_Habakuk_bij_de_Noorderkerktrappen_(1987)_door_Klaus_van_de_Locht_-_1.jpg

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Hypofyse.

- https://nl.wikipedia.org/wiki/ Wiggenbeen

- https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975//neovulgaat/habakuk/2

- https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975//neovulgaat/habakuk/1

- https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975//neovulgaat/habakuk/3

- https://www.dorsoduro.nl/afsluitpaal/

 

---> 44 ENERGIELIJN TWEEDE-ECHTGENOTE-BEEL - Vriendelijk en Rustig

---> LIEFDE 2020 SN Inhoud

---> HOME