128 MARIA LEEFT OP ROLDUC

Rolduc noordconcha, het oostelijke venster met de twee jaartallen en driemaal Maria in een mandorla
Rolduc noordconcha, het oostelijke venster met de twee jaartallen en driemaal Maria in een mandorla

FAMEUS VENSTER OP HET PRIESTERKOOR

Thea-Warrior

 

Het venster met het opvallende jaartal 1854 bevat ook het jaartal 1904 - MCMIV: het jaar van het 8ste eeuwfeest. De restauratie van kerk en crypte onder leiding van Pierre Cuypers is afgerond, Ailbertus d'Antoing staat op het voorplein, en het mozaïek van Matthias Goebbels wacht op uitvoering. In genoemd venster in de noordconcha is Maria drie keer in een mandorla afgebeeld.

 

In het onderste ronde medaillon staat Maria verheven tussen paus Pius X en bisschop Drehmans van Roermond. De jeugd van Rolduc staat rondom hen. Genoemde paus en bisschop hebben ingestemd met de oprichting in 1904 van de vereniging 'Voor Eer en Deugd'. Dit ronde raam vormt dus min of meer een eerbetoon aan directeur Reinier Corten; de oprichter van de Vereniging. Aangezien het hele venster in 1900 geplaatst is (Tonnaer, 2006) moet de idee van de oprichting logisch beschouwd al uit de jaren negentig van de negentiende eeuw zijn. 

Onder de voeten van Maria staat de tekst IMACULATA TE DUCE AD CHRISTUM - De Onbevlekte voert u naar Christus.

 

In haar boek 'Het Geheime Licht' bespreekt Gerda Tonnaer elke ronde of ruitvormige afbeelding van de glas-in-loodramen. Bij dit medaillon citeert zij de jezuïet N. Sprokel. Het citaat betreft een opmerking van hem over de jeugd van Rolduc uit zijn artikel Rolduc als bakermat van de vereniging 'Voor Eer en Deugd':

 

      'die zich scharen onder de lelieblanke banier der eeuwig reine Maagd als trouwe ridders der engelachtige

      Deugd, om in het bijzonder en openbaar leven, tot het uur hunner dood, met ridderlijken moed alles te

      vermijden en te bestrijden wat aandruist tegen deze Heilige Deugd'.

 

Als ik de dweperige toon in het citaat negeer, is het toch absoluut de bedoeling om zo zuiver en zondeloos mogelijk het leven vorm te geven.

 

Het middelste medaillon betreft de verschijning in 1858 van Maria aan Bernadette Soubirous in de grot te Lourdes. Naast Bernadettte zit, eveneens geknield op de grond, een zusje of vriendinnetje. Op de spreukband staan de woorden die Maria tot Bernadette spreekt: JE SUIS L'IMMACULATEÉ CONCEPTION - Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. 

Gerda Tonnaer voegt eraan toe dat deze woorden oorspronkelijk niet in het Frans maar in het Catalaans tot Bernadette zijn gesproken. Daar in Lourdes roept Maria de mensen op tot gebed en naastenliefde. Wat mij betreft een heldere bevestiging van het verlangen naar het zondeloze leven dat in Rolduc leeft.

 

In het bovenste medaillon wordt Maria apocalyptisch afgebeeld, dat wil zeggen als de vrouw uit het visioen van Johannes (Openbaring 12: 1). Johannes vertelt over zijn waarneming dat er een groot teken te zien zal zijn in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een kroon van twaalf sterren.

Gerda Tonnaer voegt hieraan toe dat de christenen in de door Johannes genoemde vrouw al snel de Maagd Maria hebben herkend. Maria - de Maagd zonder smet - heeft de val van Eva in het paradijs hersteld. In het ronde raam vertrapt ze met haar onbevlekte voet de draak (de duivel).

Ik zou dit laatste willen nuanceren, aangezien bewust vertrappen mij een deel van kwaad lijkt. De afbeelding van de voet op het groenige hoofd verbeeldt, voor mij, dat Maria 'via dit beeld' suggereert dat mensen hun uiterste best doen persoonlijk het kwaad eronder te houden: Wees je bewust, doe het niet!

 

Op Rolduc kom ik steeds weer het visioen van Johannes, zijn Openbaring, tegen. De Apocalypse speelt mij in die zin parten in mijn vertelling over de energielijnen en versleutelingen van Rolduc. Met het coronavirus, de klimaatrampen en de klimaatwijziging in het algemeen op de wereld is het daarnaast net of de mensheid in het door Johannes voorspelde einde der tijden leeft. Toch eindigt het verhaal van Johannes behoorlijk positief met de nieuwe aarde en het Hemels Jeruzalem... voor mij wordt de cirkel van mijn vertelling hier rond!

 

 

Bronnen

- Het Hemelse Jeruzalem. Op 6 november 2020 van https://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/rolduc/abdijkerk-rolduc-en-abdijgebouwen

- Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Op 7 november 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Onbevlekte_Ontvangenis_van_Maria

- Openbaring 12 van Johannes over de apocalyptische vrouw. Op 8 november 2020 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html

- Tonnaer, G. (2006). Het Geheime Licht - de glas-in-loodramen van Rolduc (Das Geheime Licht - die Bleiglasvenster von Rolduc). Kerkrade: Deurenberg.

 

Afbeeldingen

De (scherm-)afbeeldingen 'Maria als apocalyptische vrouw', 'Verschijning van Maria in Lourdes' en 'Maria Immaculata' komen, met toestemming, uit 'Het Geheime Licht' van Gerda Tonnaer.

 

---> 129 HET HEMELSE JERUZALEM - Woorden van Jezus

---> LIEFDE 2020 AR Inhoud

---> HOME